Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo-Bài 3 Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 3 Các cấp độ tổ chức của thế giới sống Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 3 Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Câu 1: Tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất vì

A. tế bào là cấp độ tổ chức nhỏ nhất trong thế giới sống và tất cả các sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào.

B. tế bào là cấp độ tổ chức nhỏ nhất có biểu hiện đầy đủ các đặc tính của sự sống và tất cảcác cấp độ tổ chức của thế giới sống đều được cấu tạo từ tế bào.

C. tế bào là cấp độ tổ chức nhỏ nhất có biểu hiện đầy đủ các đặc tính của sự sống và tất cả các sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào.

D. tế bào là cấp độ tổ chức nhỏ nhất trong thế giới sống và tất cảcác cấp độ tổ chức của thế giới sống đều được cấu tạo từ tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất vì tế bào là cấp độ tổ chức nhỏ nhất có biểu hiện đầy đủ các đặc tính của sự sống và tất cả các sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào.

Câu 2: Cho các phát biểu sau:

(1) Mô là tập hợp các tế bào có cùng chức năng.

(2) Cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng nhất định.

(3) Quần thể là tập hợp các cá thể khác loài phân bố trong một khu vực nhất định.

(4) Quần xã gồm nhiều hệ sinh thái phân bố trong khu vực địa lí nhất định.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phát biểu đúng là: (1) và (2).

(3) Sai. Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài phân bố ở một khu vực nhất định.

(4) Sai. Quần xã là tập hợp nhiều quần thể khác loài tồn tại trong một khu vực địa lí xác định.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ về cấu trúc của các cấp độ tổ chức sống?

A. Mọi cấp độ tổ chức sống đều được cấu tạo từ tế bào.

B. Mọi hoạt động sống đều được thực hiện trong tế bào.

C. Cấp độ tổ chức nhỏ hơn sẽ làm nền tảng để hình thành cấp độ tổ chức cao hơn.

D. Các cấp độ tổ chức luôn hoạt động thống nhất để duy trì các hoạt động sống.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các cấp độ tổ chức sống có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về cấu trúc thể hiện thông qua cấp độ tổ chức nhỏ hơn sẽ làm nền tảng để hình thành cấp độ tổ chức cao hơn.

Câu 4: Cấp độ tổ chức sống nào sau đây không tồn tại trong cơ thể của một sinh vật đa bào?

A. tế bào.

B. mô.

C. cơ quan.

D. quần thể.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các cấp độ tổ chức sống cấu tạo nên cơ thể của một sinh vật đa bào gồm: phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống?

A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

B. Là hệ thống mở và tự điều chỉnh.

C. Là hệ thống khép kín và ổn định.

D. Liên tục tiến hóa.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các đặc điểm chung của thế giới sống là:

– Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

– Là hệ thống mở và tự điều chỉnh.

– Liên tục tiến hóa.

Câu 6: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống là

A. tập hợp tất cả các đơn vị cấu tạo nên thế giới sống từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

B. tập hợp tất cả các đơn vị cấu tạo nên thế giới sống từ vô cơ đến hữu cơ.

C. tập hợp tất cả các đơn vị cấu tạo nên thế giới sống từ đơn bào đến đa bào.

D. tập hợp tất cả các đơn vị cấu tạo nên thế giới sống từ nhân sơ đến nhân thực.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cáccấp độ tổ chức của thế giới sống là tập hợp tất cả các đơn vị cấu tạo nên thế giới sống từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Câu 7: Cấp độ tổ chức nào sau đây không phải là cấp độ tổ chức sống?

A. Quần thể.

B. Cơ thể.

C. Phân tử.

D. Nguyên tử.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nguyên tử là cấp độ tổ chức của thế giới sống nhưng không phải là cấp độ tổ chức sống do không có sự biểu hiện các đặc trưng của sự sống.

Câu 8: Cho các cấp độ tổ chức sống sau:

(1) Phân tử.

(2) Tế bào.

(3) Mô.

(4) Cơ quan.

(5) Cơ thể.

(6) Quần thể.

(7) Quần xã – hệ sinh thái.

Số cấp độ tổ chức sống cơ bản là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các cấp độ tổ chức cơ bản là: (2) Tế bào, (5) Cơ thể, (6) Quần thể, (7) Quần xã – hệ sinh thái.

Câu 9: Cấp độ tổ chức sống nào sau đây được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất?

A. Tế bào.

B. Cơ thể.

C. Quần thể.

D. Quần xã – hệ sinh thái.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất.

Câu 10: Nhiều tế bào có cùng chức năng tập hợp thành cấp độ tổ chức nào sau đây?

A. Cơ quan.

B. Hệ cơ quan.

C. Mô.

D. Cơ thể.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Mô là tập hợp các tế bào có cùng chức năng.

Câu 11: Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc có nghĩa là

A. tổ chức sống cấp dưới sẽ làm cơ sở để hình thành nên tổ chức sống cấp trên.

B. tổ chức sống cấp dưới sẽ hoạt động không phụ thuộc vào tổ chức sống cấp trên.

C. tổ chức sống cấp trên có những đặc tính nổi trội so với tổ chức sống cấp dưới.

D. tổ chức sống cấp trên có cấu trúc phức tạp và đa dạng hơn tổ chức sống cấp dưới.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc có nghĩa là tổ chức sống cấp dưới sẽ làm cơ sở để hình thành nên tổ chức sống cấp trên.

Câu 12: Biểu hiện nào sau đây cho thấy các cấp độ tổ chức sống là hệ thống mở?

A. Các cấp độ tổ chức sống luôn bị biến đổi trước những thay đổi dù là nhỏ nhất của môi trường.

B. Các cấp độ tổ chức sống luôn tiến hóa liên tục để thích nghi với những thay đổi của môi trường.

C. Các cấp độ tổ chức sống luôn diễn ra quá trình trao đổi chất và năng lượng với môi trường.

D. Các cấp độ tổ chức sống luôn có cơ chế tự điều chỉnh để thích nghi với những thay đổi của môi trường.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các cấp độ tổ chức sống luôn diễn ra quá trình trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường nên được gọi là hệ thống mở.

Câu 13: Khi lượng đường trong máu giảm, cơ thể sẽ tiến hành phân giải glycogen dự trữ để đưa lượng đường trong máu về mức ổn định. Ví dụ này phản ánh đặc điểm chung nào của các cấp độ tổ chức sống?

A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

B. Có khả năng tự điều chỉnh.

C. Là hệ thống mở.

D. Liên tục tiến hóa.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ví dụ trên phản ánh khả năng tự điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể → Đây là đặc điểm có khả năng tự điều chỉnh của các cấp độ tổ chức sống.

Câu 14: Thế giới sống liên tục tiến hóa là nhờ cơ chế

A. nhân đôi DNA.

B. đột biến gene.

C. đột biến nhiễm sắc thể.

D. phát sinh biến dị.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các cơ chế phát sinh biến dị (đột biến gene, đột biến nhiễm sắc thể) luôn diễn ra, tạo sự đa dạng về mặt di truyền, nhờ đó, thế giới sống liên tục tiến hóa.

Câu 15: Đối với sự tiến hóa của thế giới sống, chọn lọc tự nhiên có vai trò

A. cung cấp các biến dị mới, tạo ra nguồn nguyên liệu cho sự tiến hóa.

B. giúp phát tán và trung hòa tính có hại của các biến dị di truyền trong quần thể.

C. loại bỏ những dạng sống kém thích nghi và giữ lại các dạng sống thích nghi.

D. đảm bảo duy trì và điều hòa các hoạt động sống trong cơ thể của sinh vật.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Môi trường sống luôn có những biến đổi buộc sinh vật phải có sự thích nghi để tồn tại → Chọn lọc tự nhiên có vai trò loại bỏ những dạng sống kém thích nghi, giữ lại các dạng sống thích nghi với những môi trường khác nhau.

#Trắcnghiệmsinh10chântrờisángtạo #Trắcnghiệmsinh10ctst

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *