Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 17 Thông tin giữa các tế bào

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 17 Thông tin giữa các tế bào Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 17 Thông tin giữa các tế bào

Câu 1: Trong quá trình truyền tin, sự đáp ứng tế bào có thể diễn ra

A. chỉ ở trong nhân.

B. ở trong nhân hoặc trên màng tế bào.

C. ở trong nhân hoặc trong tế bào chất.

D. ở trong tế bào chất hoặc trên màng tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong quá trình truyền tin, sự đáp ứng tế bào có thể diễn ra ở trong nhân hoặc trong tế bào chất.

Câu 2: Thụ thể của hormone testosterone sẽ

A. nằm trên màng tế bào.

B. nằm bên trong tế bào chất.

C. nằm bên trong tế bào chất hoặc trong nhân.

D. nẳm trên màng tế bào hoặc bên trong tế bào chất.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hormone testosterone có bản chất là steroid → Thụ thể của hormone testosterone sẽ nằm bên trong tế bào chất hoặc trong nhân.

Câu 3: Mỗi tế bào chỉ đáp ứng với một hoặc một số tín hiệu nhất định vì

A. thụ thể của tế bào chỉ có khả năng liên kết với một hoặc một số tín hiệu nhất định.

B. thụ thể của tế bào chỉ có khả năng làm biến đổi một hoặc một số tín hiệu nhất định.

C. thụ thể của tế bào chỉ có khả năng phân hủy một hoặc một số tín hiệu nhất định.

D. thụ thể của tế bào chỉ có khả năng tổng hợp một hoặc một số tín hiệu nhất định.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Mỗi tế bào chỉ đáp ứng với một hoặc một số tín hiệu nhất định vì thụ thể của tế bào chỉ có khả năng liên kết với một hoặc một số tín hiệu nhất định. Khi sự liên kết này được hình thành thì mới khởi động được quá trình truyền tin để gây đáp ứng tế bào tương ứng.

Câu 4: Thông tin giữa các tế bào là

A. sự truyền tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác thông qua phân tử tín hiệu để tạo ra các đáp ứng nhất định.

B. sự truyền tín hiệu trong nội bộ tế bào thông qua các chuỗi phản ứng sinh hóa để tạo ra các đáp ứng nhất định.

C. sự truyền tín hiệu từ não bộ đến các cơ quan trong cơ thể để đáp ứng các kích thích từ môi trường.

D. Sự truyền tín hiệu từ các tuyến nội tiết đến các cơ quan trong cơ thể để đáp ứng các kích thích từ môi trường.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thông tin giữa các tế bào là sự truyền tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác thông qua các phân tử tín hiệu để tạo ra các đáp ứng nhất định.

Câu 5: Sự kiện nào sau đây khởi đầu cho quá trình truyền tin giữa các tế bào?

A. Thay đổi hình dạng của thụ thể.

B. Hoạt hóa đáp ứng đặc hiệu ở tế bào đích.

C. Tế bào đích phát hiện ra phân tử tín hiệu bên ngoài.

D. Chuỗi phản ứng sinh hóa trong tế bào diễn ra.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sự thay đổi hình dạng của thụ thể là khởi đầu cho quá trình truyền tin giữa các tế bào.

Câu 6: Cho các trường hợp sau đây:

(1) Một phân tử truyền tin bị sai hỏng.

(2) Thụ thể không tiếp nhận phân tử tín hiệu.

(3) Thụ thể tiếp nhận phân tử tín hiệu mạnh mẽ.

Trong các trường hợp trên, số trường hợp chắc chắn không xảy ra sự đáp ứng tế bào là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Chỉ có trường hợp (2) khi thụ thể không tiếp nhận phân tử tín hiệu thì không thể xảy ra đáp ứng tế bào. Còn trường hợp bị sai hỏng một phân tử truyền tin thì tế bào có thể sử dụng các phân tử truyền tin khác.

Câu 7: Phương thức truyền thông tin giữa các tế bào phụ thuộc vào

A. kích thước của tế bào đích.

B. khoảng cách giữa các tế bào.

C. hình dạng của tế bào đích.

D. kích thước của các phân tử tín hiệu.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương thức truyền thông tin giữa các tế bào phụ thuộc vào khoảng cách giữa các tế bào.

Câu 8: Cho các phương thức truyền thông tin sau:

(1) Truyền tin qua khoảng cách xa.

(2) Truyền tin nhờ các mối nối giữa các tế bào.

(3) Truyền tin cục bộ.

(4) Truyền tin nhờ tiếp xúc trực tiếp.

Các tế bào ở gần nhau có thể sử dụng các phương thức truyền thông tin là

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (3), (4).

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các tế bào ở gần nhau có thể truyền thông tin nhờ các mối nối giữa các tế bào, theo kiểu tiếp xúc trực tiếp nhờ các phân tử bề mặt hoặc truyền tin cục bộ.

Câu 9: Tuyến yên sản xuất hormone sinh trưởng, hormone này đến kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào xương, giúp phát triển xương. Kiểu truyền thông tin giữa các tế bào trong trường hợp này là

A. truyền tin qua khoảng cách xa.

B. truyền tin nhờ các mối nối giữa các tế bào.

C. truyền tin cục bộ.

D. truyền tin nhờ tiếp xúc trực tiếp.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong trường hợp trên, thông tin được truyền giữa các tế bào ở khoảng cách xa nhờ các phân tử tín hiệu (hormone sinh trưởng) được vận chuyển nhờ hệ tuần hoàn → Kiểu truyền thông tin giữa các tế bào trong trường hợp này là truyền tin qua khoảng cách xa.

Câu 10: Cho các giai đoạn sau đây:

(1) Giai đoạn truyền tin.

(2) Giai đoạn đáp ứng.

(3) Giai đoạn tiếp nhận.

Quá trình truyền tin giữa các tế bào diễn ra theo trình tự nào sau đây?

A. (1) → (2) → (3).

B. (1) → (3) → (2).

C. (3) → (1) → (2).

D. (3) → (2) → (1).

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trình tự đúng của quá trình truyền tin giữa các tế bào là: giai đoạn tiếp nhận → giai đoạn truyền tin → giai đoạn đáp ứng.

#Trắcnghiệmsinh10chântrờisángtạo #Trắcnghiệmsinh10ctst

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *