Cánh Diều_Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 3 Giới thiệu chung về các cấp tổ chức của thế giới

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Trắc Nghiệm Sinh 10 Cánh Diều Bài 3 Giới thiệu chung về các cấp tổ chức của thế giới. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Cánh Diều TẠI ĐÂY.

Trắc Nghiệm Sinh 10 Cánh Diều- Bài 3 Giới thiệu chung về các cấp tổ chức của thế giới

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của cấp độ tổ chức sống?

A.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

B.Là hệ thống mở và tự điều chỉnh.

C.Là hệ thống kín và tự điều chỉnh.

D.Liên tục tiến hoá.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống là: tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, hệ thống mở và tự điều chỉnh, thế giới sống liên tục tiến hoá.

Câu 2: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc được hiểu là

A.tổ chức cấp trên làm nền tảng cấu tạo nên tổ chức cấp dưới.

B.tổ chức cấp dưới làm nền tảng cấu tạo nên tổ chức cấp trên.

C.tổ chức cấp trên có những đặc điểm nổi trội mà tổ chức cấp dưới không có.

D.tổ chức cấp dưới có những đặc điểm nổi trội mà tổ chức cấp trên không có.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc được hiểu làtổ chức cấp dưới làm nền tảng cấu tạo nên tổ chức cấp trên.

Câu 3: Các cấp độ tổ chức sống tạo nên hệ tiêu hóa trong cơ thể con người là

A.tế bào, mô, cơ quan.

B.tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan.

C.phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan.

D.phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hệ tiêu hóa thuộc cấp độ tổ chức sống là hệ cơ quan → Các cấp độ tổ chức sống tạo nên hệ tiêu hóa là các cấp độ tổ chức sống dưới hệ cơ quan gồm: phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan.

Câu 4: Cấp độ tổ chức sống là

A. vị trí của một tổ chức sống trong thế giới sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố cấu thành tổ chức đó.

B. vị trí của một tổ chức sống trong cơ thể sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố cấu thành tổ chức đó.

C. vị trí của một tổ chức sống trong quần xã sinh vật được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố cấu thành tổ chức đó.

D. vị trí của một tổ chức sống trong tế bào sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố cấu thành tổ chức đó.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cấp độ tổ chức sống là vị trí của một tổ chức sống trong thế giới sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố cấu thành tổ chức đó.

Câu 5: Vì sao tế bào, mô, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh tháiđược xem là các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

A. Vì các cấp độ tổ chức sống này có kích thước lớn và có khả năng thực hiện được các chức năng sống cơ bản một cách độc lập.

B. Vì các cấp độ tổ chức sống này có kích thước lớn và có khả năng phối hợp với nhau để thực hiện được các chức năng sống cơ bản.

C. Vì các cấp độ tổ chức sống này có cấu trúc ổn định và có khả năng thực hiện được các chức năng sống cơ bản một cách độc lập.

D. Vì các cấp độ tổ chức sống này có cấu trúc ổn định và có khả năng phối hợp với nhau để thực hiện được các chức năng sống cơ bản.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tế bào, mô, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh tháiđược xem là các cấp độ tổ chức sống cơ bản vì các cấp độ tổ chức sống này có cấu trúc ổn định và có khả năng thực hiện được các chức năng sống cơ bản một cách độc lập.

Câu 6: Cho các chức năng sống sau:

(1) Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

(2) Sinh trưởng và phát triển

(3) Sinh sản

(3) Cảm ứng

(4) Có khả năng tự điều chỉnh

(5) Thích nghi với môi trường sống

Số chức năng sống mà các cấp độ tổ chức sống cơ bản có thể thực hiện một cách độc lập là

A.2.

B.3.

C.4.

D.5.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các cấp độ tổ chức sống cơ bản có cấu trúc ổn định và có khả năng thực hiện được các chức năng sống cơ bản như trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, có khả năng tự điều chỉnh, thích nghi với môi trường sống một cách độc lập.

Câu 7: Theo sự phân cấp trong thế giới sống, thứ tự các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao là

A. phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã – hệ sinh thái.

B. phân tử → bào quan → mô → tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã – hệ sinh thái.

C. phân tử → bào quan → mô → tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → quần thể → cơ thể → quần xã – hệ sinh thái.

D. phân tử → bào quan → mô → tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần xã – hệ sinh thái → quần thể.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thứ tự các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao là: phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã – hệ sinh thái.

Câu 8: Cấp độ tổ chức sống lớn nhất của hệ thống sống là

A. quần xã.

B. sinh quyển.

C. hệ sinh thái.

D. quần thể.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cấp độ tổ chức sống lớn nhất của hệ thống sống là sinh quyển.

Câu 9: Cơ thể sinh vật nào sau đây không chứa cấp độ tổ chức sống cơ quan?

A. Vi khuẩn.

B. Động vật.

C. Thực vật.

D. Con người.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vi khuẩn là sinh vật đơn bào → Cơ thể của vi khuẩn chỉ chứa các cấp độ tổ chức sống là: phân tử, bào quan, tế bào.

Câu 10: Các cấp độ tổ chức sống cơ bản gồm

A. phân tử, bào quan, tế bào, cơ thể.

B. bào quan, tế bào, cơ thể, quần thể.

C. tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái.

D. tế bào, mô, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các cấp độ tổ chức sống cơ bản gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái.

Câu 11: Cho các ví dụ sau:

(1) Khi môi trường sống không cung cấp đủ thức ăn, nơi ở thì các động vật sống thành đàn có xu hướng di cư và phân đàn.

(2) Khi cây mọc dày đặc, thiếu ánh sáng thường có hiện tượng tỉa cành tự nhiên.

(3) Khi hoạt động thể dục thể thao mạnh, cơ thể có biểu hiện như tim đập nhanh, hơi thở gấp, toát mồ hôi nhiều,…

(4) Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh giống như màu của lá cây.

Số ví dụ thể hiện khả năng tự điều chỉnh của cấp độ tổ chức sống là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ví dụ thể hiện khả năng tự điều chỉnh của cấp độ tổ chức sống là: (1), (2), (3).

(4) Sai. Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh giống như màu của lá cây là ví dụ thể hiện khả năng liên tục tiến hóa của thế giới sống.

Câu 12:Thế giới sống liên tục tiến hóa nhờ

A.sự biến đổi của cấp độ tổ chức sống phân tử để thiết lập các trạng thái cân bằng mới thích nghi với môi trường sống.

B.sự biến đổi của cấp độ tổ chức sống tế bào để thiết lập các trạng thái cân bằng mới thích nghi với môi trường sống.

C.sự biến đổi của cấp độ tổ chức sống cơ thể để thiết lập các trạng thái cân bằng mới thích nghi với môi trường sống.

D.sự biến đổi của các cấp độ tổ chức sống để thiết lập các trạng thái cân bằng mới thích nghi với môi trường sống.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thế giới sống liên tục tiến hóa nhờ sự biến đổi của các cấp độ tổ chức sống để thiết lập các trạng thái cân bằng mới thích nghi với môi trường sống.

Câu 13: Đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi cơ thể sống là

A. tế bào.

B.cơ quan.

C.phân tử.

D.bào quan.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi cơ thể sống.

Câu 14: Cho các cấp độ tổ chức sống sau:

(1) Tế bào biểu mô ruột

(2) Biểu mô ruột

(3) Ruột non

(4) Hệ tiêu hóa

Trình tự sắp xếp thể hiện mối quan hệ thứ bậc về cấu trúc và chức năng giữa các cấp độ tổ chức sống trên là

A.(1) → (2) → (3) → (4).

B.(2) → (1) → (3) → (4).

C.(1) → (2) → (4) → (3).

D. (2) → (1) → (4) → (3).

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Các cấp độ tổ chức tạo nên hệ tiêu hóa trong cơ thể người là: tế bào biểu mô ruột → biểu mô ruột → ruột non → hệ tiêu hóa. Trong đó, tế bào biểu mô ruột thực hiện chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng, nhờ đó ruột non và hệ tiêu hóa thực hiện được chức năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể người.

Câu 15:Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống?

A.Các cấp độ tổ chức sống chỉ có mối quan hệ thứ bậc về cấu trúc.

B.Các cấp độ tổ chức sống chỉ có mối quan hệ thứ bậc về chức năng.

C.Các cấp độ tổ chức sống thể hiện mối liên quan bộ phận và tổng thể.

D.Các cấp độ tổ chức sống hoạt động độc lập, riêng rẽ với nhau.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan hệ giữa các cấp tổ chức sống được thể hiện trong quan hệ thứ bậc về cấu trúc và chức năng. Các cấp độ tổ chức sống thể hiện mối liên quan bộ phận và tổng thể, trong đó, cấp độ tổ chức lớn hơn được hình thành từ cấp độ tổ chức nhỏ hơn liền kề.

#Trắcnghiệmsinh10cánhdiều #Trắcnghiệmsinh10cd

 

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *