Cánh Diều_Sinh 10 Bài 4 Giới thiệu chung về tế bào

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 4 Giới thiệu chung về tế bào

I. Khái quát học thuyết tế bào

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 1)

Học thuyết tế bào ở giữa thế kỉ XIX có nội dung khái quát như sau:

  • Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo bởi một hoặc nhiều tế bào, mọi quá trình chuyển hóa vật chất và di truyền đều diễn ra bên trong tế bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 2)

  • Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng nhỏ nhất của mọi sinh vật sống.

  • Các tế bào chỉ được sinh ra từ các tế bào có trước.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 3)
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 4)

II. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống

1. Tế bào là đơn vị cấu trúc

Những sinh vật được cấu tạo từ một tế bào được gọi là sinh vật đơn bào; những sinh vật được cấu tạo từ nhiều tế bào gọi là sinh vật đa bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 5)

Ở sinh vật đa bào, sự phối hợp của nhiều loại tế bào chuyên hóa hình thành các cấp dộ tổ chức cao hơn như mô và hệ cơ quan. 

Tế bào chỉ được sinh ra từ tế bào có trước nhờ quá trình phân chia.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 6)

2. Tế bào là đơn vị chức năng cơ bản của mọi sinh vật sống

Các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, di truyền của cơ thể sinh vật đều diễn ra trong tế bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 7)

Sơ đồ tư duy khái quát về tế bào:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Cánh diều): Giới thiệu chung về tế bào (ảnh 8)

 

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *