Cánh Diều_Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 2: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976)

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn:

Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 2: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976)

1. Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu hỏi trang 44 Chuyên đề Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát các hình từ 3.3, 3.4 hãy phân tích bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chuyên đề Lịch sử 10 Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976) – Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

– Bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:

+ Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Ở Việt Nam, quân đội Nhật cùng chính quyền thân Nhật hoang mang, tê liệt.

+ Từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước của nhân dân Việt Nam đã diễn ra và giành thắng lợi.

+ Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, công bố trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

2. Đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu hỏi trang 45 Chuyên đề Lịch sử 10: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 3.5 hãy phân tích đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chuyên đề Lịch sử 10 Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976) – Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Đặc điểm của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:

+ Là nhà nước theo chính thể cộng hoà.

+ Quốc hội – cơ quan do cử tri bầu ra có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước.

– Tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:

+ Là nhà nước dân chủ kiểu mới, của dân, do dân, vì dân.

+ Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị – xã hội.

+ Thể chế dân chủ đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua hệ thống chính trị và thể chế chính trị dân chủ.

3. Vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu hỏi trang 46 Chuyên đề Lịch sử 10: Đọc thông tin tư liệu và quan sát Sơ đồ 3.5 Hình 3.6 hãy nêu vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng đất nước giai đoạn 1945 – 1976.

Chuyên đề Lịch sử 10 Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976) – Cánh diều (ảnh 1)

Chuyên đề Lịch sử 10 Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976) – Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

– Vai trò của nhà nước trong kháng chiến chống ngoại xâm (giai đoạn 1946 – 1975):

+ 1945 – 1946: nhà nước lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, tích cực chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp.

+ 1946 – 1954: tổ chức thắng lợi cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

+ 1954 – 1975: tổ chức thắng lợi cuộc kháng chiến toàn quốc chống Mỹ, cứu nước.

– Vai trò của nhà nước trong xây dựng đất nước (giai đoạn 1945 – 1976):

+ 1945 – 1946: giải quyết “giặc đói”, “giặc dốt”, khó khăn về tài chính.

+ 1946 – 1954: tổ chức chính phủ kháng chiến, xây dựng nền kinh tế kháng chiến, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước, xây dựng nền văn hóa – giáo dục mới.

+ 1954 – 1975: hoàn thành cải cách ruộng đất, bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho miền Nam

+ 1975 – 1976: hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề Lịch sử lớp 10 Cánh diều với cuộc sống hay, chi tiết khác:

I. Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)

III. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay

IV. Một số bản hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay

I. Thông sử và lịch sử theo lĩnh vực

II. Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam

#Giảichuyênđềsử10cánhdiều
#Giảichuyênđềlịchsử10cánhdiều
#sử10cánhdiều

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *